Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: Haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita

(in English, below)

Dosentti Marja Tiilikaisen johtama tutkimushanke Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: Haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita (2018‒2021) käynnistyi Siirtolaisuusinstituutissa tammikuussa 2018. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia. Hanke tutkii tiukentuneen maahanmuuttopolitiikan vaikutuksia arjen turvallisuuden kokemuksiin ja organisoimiseen haavoittuvien maahanmuuttajien ja heidän transnationaalisten perheidensä keskuudessa ja se koostuu kolmesta osaprojektista:

Johanna Hiitolan projekti Perheestä erossa: Arkielämän rakentuminen erillään perheenjäsenistä tutkii, miten Suomen kiristynyt perheenyhdistämislainsäädäntö vaikuttaa pakolaistaustaisten siirtolaisten perhe-elämään. Hänen tavoitteenaan on ottaa selvää, millaisia strategioita Afganistanista, Irakista ja Somaliasta kotoisin olevat henkilöt kehittävät pyrkiessään tuomaan perheenjäseniään Suomeen. Tutkimus tuo esiin, miten siirtolaiset selviävät tilanteessa, jossa perheen erillään olo jatkuu pidemmän aikaa. Kuinka erossa olo vaikuttaa aikuisten ja alaikäisten siirtolaisten arkipäivän turvallisuuden tunteeseen? Hiitola selvittää myös, millaisia verkostoja ja merkityksellisiä ihmissuhteita siirtolaiset luovat Suomessa lähiomaisten poissa ollessa. Tutkimuksen keskiössä ovat siis siirtolaisuuden hallinnan, ajan ja perhettä koskevien käsitysten risteymät. Aineisto kerätään haastattelemalla sekä aikuisia että alaikäisiä siirtolaisia.

Abdirashid Ismailin projekti Maahanmuuton uusi hallinto Suomessa ja ylirajaiset somalialaiset maahanmuuttajat: Selviytymisen strategioita ja arjen kokemuksia selvittää Suomen uusien maahanmuuttoa koskevien lakien ja politiikkojen vaikutusta turvapaikanhakijoiden ja heidän kotimaahan jääneiden perheidensä elämään. Tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin selvittää sekä paperittomien että pitkittyneessä turvapaikanhakuprosessissa olevien somalialaisten kokemuksia ja kuinka he yrittävät luoda turvallisuutta arjessaan. Toiseksi tavoitteena on tutkia strategioita, joita he käyttävät muuttaakseen epävarmaa maahanmuuttostatustaan. Kolmanneksi hanke pyrkii selvittämään uusien maahanmuuttopolitiikkojen vaikutusta Euroopassa, erityisesti Suomessa olevien siirtolaisten Somaliassa oleviin perheisiin. Aineisto kerätään haastatteluiden ja etnografisen kenttätyön avulla Suomessa ja Somaliassa.

Abdirashid A. Ismail on väitellyt Hankenilta Helsingissä ja hän on toiminut tutkijatohtorina Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa liittyy erityisesti maahanmuuttoon ja diasporaan, kuten turvapaikanhakijoihin, transnationaaliseen muuttoliikkeeseen ja perheiden hyvinvointiin. Hänen erityisalueitaan ovat myös konfliktien poliittinen talous ja valtion muodostuminen. Ismaililla on tähän liittyvää tutkimusyhteistyötä Mogadishussa toimivassa Heritage Institute for Policy Studies (HIPS) -tutkimuslaitoksessa.

Eleonora Del Gaudion projektin Yksintulleiden alaikäisten pakolaislasten oikeus perheenyhdistämiseen Suomessa ja Italiassa tavoitteena on analysoida yksintulleiden, perheenyhdistämistä toivovien pakolaislasten tilannetta kahdessa hyvin erilaisessa EU-maassa erityisesti lainsäädännön näkökulmasta. Tutkimus lähestyy aihepiiriä kahdella tasolla: Analyysin ensimmäinen taso tarkastelee lain tarjoamaa suojaa Suomen ja Italian kansallisen lainsäädännön, Euroopan unionin sopimusten, säännösten ja direktiivien sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta. Analyysin toinen taso keskittyy lasten kokemuksiin Suomen ja Italian keskenään erilaisissa maahanmuuttokonteksteissa. Menetelmällisesti tutkimus perustuu dokumenttianalyysiin ja kenttätyöhön Suomessa ja Italiassa.

Eleonora Del Gaudio tekee Åbo Akademissa väitöskirjaa aiheesta ‘Beyond barriers and borders: children’s migration and lived experiences from the Horn of Africa, Italy and Finland’. Del Gaudio on kiinnostunut erityisesti alaikäisten säilöönotoista osana EU:n yhteistä turvapaikkajärjestelmää (Common European Asylum System, CEAS) sekä laajempaa perusoikeuksien suojelua haavoittuvien henkilöiden osalta.


The research project Family Separation, Migration Status and Everyday Security: Experiences and Strategies of Vulnerable Migrants (2018‒2021) started in January 2018. It is funded by the Academy of Finland and led by Docent Marja Tiilikainen. The project examines the impact of tightened asylum and family reunification policies on the experiences and organization of everyday security among vulnerable migrants and their transnational families. It comprises of three sub-projects:

Johanna Hiitola’s sub-project Families Apart: Navigating Everyday Life in the Context of Family Separation examines how the tightened Finnish family reunification policy influences the family life of those who acquired residency in Finland as refugees or through the asylum process. She investigates the strategies that migrants from Afghanistan, Iraq, and Somalia employ when attempting to bring family members to Finland. Her research will reveal how migrants cope with family separation when living apart for a prolonged period. How does family separation influence migrants’, including minors’, sense of everyday security? In addition, her project examines the networks and meaningful relationships that migrants develop in Finland in the absence of their family members. Thus, she analyzes the intersection of migration control, time, and conceptions regarding family.

Abdirashid A. Ismail’s sub-project The New Migration Regime in Finland and Transnational Somali Migrants: Strategies and Lived Realities of Survival examines the impact of the new Finnish migration laws and policies on everyday security of asylum seekers and their families left behind. The study has three objectives: Firstly, to scrutinize the lived realities of undocumented Somali migrants (including those who are in the long asylum application process with uncertain residence status), as well as the social networks (i.e. transnational family members) and structures they mobilize to organize their everyday security. Secondly, to investigate the strategies employed by these migrants to transform their insecure migration statuses. Thirdly, to explore the impact of the new migration policies on the migrants’ families in Somalia. In Finland, individual interviews with Somali migrant men and women whose claims for asylum were rejected or who still are in the asylum application process in Turku and Helsinki, as well as ethnographic data will be collected. In Somalia, individual and focus group interviews with people who have an immediate family member in Europe will be conducted.

Abdirashid A. Ismail holds a doctorate degree from Hanken School of Economics, Helsinki. He conducted his post-doctoral research at the Department of Social Research, University of Helsinki His research interests include immigration and diaspora, with particular focus on asylum seekers, transnational migration and family well-being. He also studies the political economy of conflict and state formation and is an economics policy fellow with the Heritage Institute for Policy Studies (HIPS) in Mogadishu.

Eleonora Del Gaudio’s sub-project Right to family reunification of unaccompanied refugee children in Finland and Italy combines a dual level of analysis on the right to family reunification of unaccompanied refugee children in Finland and Italy. The first level looks into the legal protection as granted in the respective national legislations, European Union (EU) treaties, regulations and directives and international human rights conventions. The second level of analysis delves into the lived experiences of children within the diverse realities and contexts of the Finnish and Italian migration scenarios. The methodology applied comprises both desk study and field research in Finland and Italy. The aim is to provide an in-depth legal and factual assessment in two very dissimilar EU Member States, where children who left their families behind and have refugee status, are coping to live alone while tracing the lines to reunite with their own family.

Eleonora Del Gaudio is a doctoral student at Åbo Akademi University and this project constitutes part of her PhD work ‘Beyond barriers and borders: children’s migration and lived experiences from the Horn of Africa, Italy and Finland’. Del Gaudio’s research interests encompass detention of minors within the EU asylum legal system (CEAS) and the broader fundamental rights protection of vulnerable persons.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös