Avoin työpaikka / Open Vacancy

Jan. 9, 2019
(In English, scroll down)
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Siirtolaisuusinstituuttisäätiö on ainoa muuttoliikkeiden tutkimukseen ja dokumentointiin erikoistunut laitos Suomessa.

Haemme nyt Turkuun

TUTKIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen.

Etsimme tohtoriopiskelijaa Suomen Akatemian rahoittamaan monitieteiseen hankkeeseen Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: Haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita, jossa tutkitaan tiukentuneen maahanmuuttopolitiikan vaikutuksia arjen turvallisuuden kokemuksiin haavoittuvien maahanmuuttajien ja heidän transnationaalisten perheidensä keskuudessa. Nyt palkattavan henkilön tehtävänä on tarkoitus analysoida yksintulleiden, perheenyhdistämistä toivovien pakolaislasten tilannetta lainsäädännön näkökulmasta: lain tarjoamaa suojaa kansallisen lainsäädännön, Euroopan unionin sopimusten, säännösten ja direktiivien sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta. Myös mahdollinen vertailuasetelma Suomen ja toisen EU-maan välillä on mahdollinen. Esim. oikeustieteellinen tai vastaava peruskoulutus antaa hyvät lähtökohdat tehtävän hoitamiselle. Lisäksi hakijalla tulee olla hyvä aihepiirin tuntemus sekä sujuva englannin ja tehtävän kannalta riittävä suomen kielen taito.

Tutkija palkataan noin 8–10 kuukaudeksi, ja palkka on 2400–3000 €/kk kokemuksesta riippuen. Työn voi toteuttaa myös 50% työajalla, jolloin työn kokonaispituus vastaavasti pitenee. Työn aloitus voidaan sopia joustavasti, esim. aloitus osa-aikaisena kevään 2019 aikana ja/tai kokoaikaisena kesän jälkeen.

Toimipaikka tulee olemaan Siirtolaisuusinstituutissa Turussa, mutta osittain on mahdollista tehdä myös etätyötä. Arvostamme yhteistyökykyä ja hyviä sosiaalisia taitoja. Valittavan henkilön odotetaan osallistuvan myös muihin tutkimushankkeen yhteisiin tehtäviin ja Siirtolaisuusinstituutin yleiseen toimintaan.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää lyhyt (2–3 s.) tutkimussuunnitelma, joka on perusteltu hankkeen tavoitteiden kannalta ja mahdollista toteuttaa käytettävissä olevana aikana. Suunnitelmaan tulee sisältyä myös julkaisusuunnitelma. Lisäksi hakemukseen liitetään Suomen Akatemian ohjeiden mukaiset CV ja julkaisuluettelo, sekä kahden suosittelijan yhteystiedot. Hakemus pyydetään toimittamaan sähköpostitse 8.2.2019 mennessä osoitteeseen: marja.tiilikainen(at)utu.fi.

Lisätietoa:

Vastaava tutkija, hankkeen johtaja Marja Tiilikainen
marja.tiilikainen(at)utu.fi / 040 684 3814

Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: Haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita


Migration Institute of Finland, funded by the Ministry of Education and Culture, is the only specialist organisation in Finland focusing on migration-related research and documentation.

We look for

A RESEARCHER

to a fixed-term position in our office in Turku.

We invite applications for research position in a multidisciplinary research project Family Separation, Migration Status and Everyday Security: Experiences and Strategies of Vulnerable Migrants, funded by the Academy of Finland. The applicant should be enrolled in a PhD study programme. The project examines the impact of tightened asylum and family reunification policies on the experiences and organization of everyday security among vulnerable migrants and their transnational families. The aim is that the new researcher will analyze family reunification of unaccompanied refugee children from the point of view of legal protection as granted in the respective national legislation, European Union (EU) treaties, regulations and directives and international human rights conventions. Also a comparative analysis between Finland and another EU country is possible. Basic education in legal studies, for example, provides a good basis for carrying out the job successfully. In addition, the applicant needs to have good knowledge of the topic as well as fluent skills in English language and necessary Finnish language skills.

A researcher will be employed for 8–10 months, and the salary will be 2400–3000 euros/month, depending on experience. It is possible to work only 50% daily, which means that also the working period will be extended accordingly. The start of the job can be negotiated, for example, as part-time in the spring 2019 or full-time in autumn after the summer.

The office will be at the Migration Institute of Finland in Turku, but also remote work will be possible to some extent. We appreciate good collaborative and social skills. In addition, we expect that the researcher will also participate in some joint tasks and responsibilities of the project and also general activities at the Institute.

A short (2–3 pages) research plan that corresponds to the aims and time-restrictions of the given sub-project has to be attached in the informal application. The plan also needs to include a publication plan. In addition, CV and list of publications, both according to the guidelines by the Academy of Finland, as well as contact information of two referees shall be included. The applications should be submitted by 8.2.2019 by e-mail to: marja.tiilikainen(at)utu.fi.

More information:

Senior researcher, project leader Marja Tiilikainen
marja.tiilikainen(at)utu.fi / 040 684 3814

Family Separation, Migration Status and Everyday Security: Experiences and Strategies of Vulnerable Migrants

 

© Siirtolaisuusinstituutti - Migration Institute of Finland Back to top